© IMBS - November 2009 contact :  
 
 
CONSTITUTION OF THE SOCIETY
Dutch version

 
 

BELGISCHE VERENIGING VOOR STATISTIEK
SOCIETE BELGE DE STATISTIQUE
Vereniging zonder winstoogmerk
Association sans but lucratif

 

In overeenstemming met Artikel 30 van de Statuten, heeft de Algemene Vergadering van de Société Belge de Statistique, op regelmatige wijze samengeroepen, de volgende statuten aangenomen die alle vorige bepalingen herroepen en vervangen.


EERSTE TITEL - Benaming, maatschappelijke zetel


Art. 1. - De Vereniging draagt de naam 'Belgische Vereniging voor Statistiek', of, in het Frans: 'Société Belge de Statistique', afgekort “SBS”/BVS”. Zij wordt hierna steeds genoemd 'de Vereniging'.


Art. 2. - Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het Nationaal Instituut voor de Statistiek, Leuvenseweg 44 te 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Zij kan overgebracht worden naar een willekeurige andere plaats  door een beslissing van de Algemene Vergadering.


TITEL II. – Doel


Art. 3. - De Vereniging heeft tot doel alle personen te verenigen die in België een wetenschappelijke activiteit uitoefenen op het gebied van de Statistiek. Zij neemt zich voor

  • de contacten tussen deze personen te stimuleren;
  • het onderwijs en het onderzoek in deze discipline te ondersteunen;
  • de wetenschappelijke uitwisselingen te bevorderen tussen de disciplines die van de Statistiek gebruik maken of die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen;
  • Belgische of in België werkzame statistici te vertegenwoordigen bij alle gelijkaardige nationale en internationale verenigingen.

Zij kan alle daden stellen die direct of indirect in verband staan met haar doel. Zij kan haar steun verlenen aan of haar interesse laten blijken voor elke activiteit die aan haar doel beantwoordt.


TITEL III. – Leden


Art. 4. - De Vereniging is samengesteld uit effectieve leden, ereleden, institutionele leden en alle andere soorten leden ingesteld door de Algemene Vergadering. Enkel de effectieve leden en, binnen de grenzen vastgesteld door deze statuten, de ereleden, nemen met stemrecht deel aan de vergaderingen van de Vereniging. De regels die toepasselijk zijn op de andere categorieën van leden worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, zonder voorbehoud van de bepalingen in de wet en in deze statuten. Het aantal effectieve leden is onbeperkt. Het mag niet lager zijn dan tien.


Art. 5. - Zijn effectieve leden:

1.       zij die lid zijn van de 'Société Belge de Statistique' op het ogenblik dat deze statuten in werking treden;

2.       de verkozen leden van het International Statistical Institute (I.S.I.), die Belg zijn of die hun beroepsactiviteit in België uitoefenen, en die vragen om lid te worden;

3.       elke natuurlijke persoon die blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke wetenschappelijke activiteit of een professionele hoofdactiviteit op het gebied van de Statistiek wiens kandidatuur werd voorgesteld door twee effectieve leden en werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Deze laatste dient haar beslissing niet  te motiveren.

 

Art. 6. - Het erelidmaatschap kan door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur worden toegekend aan personen die door hun wetenschappelijke activiteit een hoge reputatie hebben verworven of die aan de Statistiek waardevolle diensten hebben bewezen. De titel van erelid is een eretitel en kan desgevallend met het effectief lidmaatschap van de Vereniging gecombineerd worden.


Art. 7. - Elke groepering of instelling kan door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur als institutioneel lid worden opgenomen. De kandidatuur wordt voorgedragen door twee beheerders.


Art. 8. - Voor de toepassing van deze statuten worden de effectieve leden ingedeeld in een Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige taalgroep. De Raad van Bestuur zorgt voor de uitvoering van deze bepaling.

Art. 9. - Binnen de schoot van de Vereniging kunnen door een beslissing van de Raad van Bestuur afdelingen of deelgroepen opgericht worden die tot doel hebben leden die geinteresseerd zijn aan een bepaalde deeltak van de Statistiek te verenigen. Deze deelgroepen vormen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid ten aanzien van de Vereniging. Zij organiseren hun activiteiten en richten hun handelswijze autonoom in. Nochtans dienen zij te handelen binnen het mandaat dat hen door de Vereniging werd toevertrouwd door bemiddeling van haar Raad van Bestuur. In elk geval worden hun budget en rekeningen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Art. 10. - De leden zijn steeds vrij om zich terug te trekken uit de Vereniging en dit door middel van een schriftelijke melding aan de Raad van Bestuur. Elk lid die gedurende twee jaar het verschuldigde lidgeld niet betaalt wordt als ontslagnemend beschouwd. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de ereleden noch op de effectieve leden bedoeld in artikel 5, 2° van deze statuten. De uitsluiting van effectieve leden kan alleen door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en op voorstel van de Raad van Bestuur. Tot een definitieve beslissing van de Algemene Vergadering plaatsgrijpt kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap opschorten van deze leden die zich schuldig maakten aan ernstige inbreuken tegen de statuten of de erecode en de goede werking van de Vereniging in het gedrang brachten.


Art. 11. - Een ontslagen of uitgesloten lid noch de erfgenamen van een ontslagen, uitgesloten of overleden lid kunnen in geen geval aanspraken laten gelden op het actief van de Vereniging.


TITEL IV. – Lidgelden


Art. 12. - De Algemene Vergadering stelt de lidgeldbedragen vast. Deze kunnen hoogstens 100 euro bedragen voor de effectieve leden en 1000 euro voor de institutionele leden. De ereleden zijn vrijgesteld van elk lidgeld.


TITEL V. - De Algemene Vergadering


Art. 13. - De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden en de ereleden. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.


Art. 14. - De Algemene Vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar toegekend zijn door de wet en door deze statuten.


Art. 15. - De leden van de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering. De uitnodigingen bevatten de dagorde. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een effectief lid. Deze laatste kan echter niet meer dan twee leden vertegenwoordigen.

Art. 16. - De gewone Algemene Vergadering komt jaarlijks samen, tussen 1 oktober en 31 december, om de rekeningen en de begroting goed te keuren en om eventuele statutaire verkiezingen te laten doorgaan. Een buitengewone Algemene Vergadering dient te worden samengeroepen door de Raad van Bestuur zo tenminste één vijfde van de effectieve leden hierom vragen.


Art. 17. - Onverminderd de andere bepalingen van deze statuten, hebben alle effectieve leden en ereleden (voor zover dew geen effectief lid zijn) een gelijke stem in de Algemene Vergadering. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid behalve in die gevallen waar de wet of deze statuten hierover anders beslissen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.


Art. 18. - De Algemene Vergadering kan slechts op een geldige manier beslissen omtrent de ontbinding van de Vereniging of omtrent wijzigingen aan de statuten indien dit geschiedt in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Art 19. - De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen worden in een register van processen-verbaal opgenomen, getekend door de Voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er ter plaatse kennis kunnen van nemen. Elke wijziging aan de statuten dient binnen de maand in de bijlagen van het Staatsblad bekend gemaakt te worden. Dit gebeurt tevens bij benoeming, terugtrekking of ontslag van een bestuurder.


TITEL VI. - De Raad van Bestuur


Art. 20. - De Vereniging wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit ten minste zes bestuurders, benoemd en afzetbaar door de Algemene Vergadering uit het bestand van effectieve leden. Het aantal bestuurders en de wijze waarop ze worden aangeduid wordt bepaald in het Huishoudelijk reglement. Tot de Raad behoren eenzelfde aantal leden van de Nederlandse en Franse taalgroep. De Algemene Vergadering kan van deze regel afwijken indien tenminste de meerderheid binnen iedere taalgroep zich hier niet tegen verzet. De Raad vergadert op geldige wijze van zodra de helft van zijn leden aanwezig is. Hij kan personen uitnodigen van wie de aanwezigheid nuttig geacht wordt.


Art. 21. - De duur van het mandaat van de Raad is vastgesteld op drie jaar. Het is onbeperkt hernieuwbaar behalve voor wat betreft de bepaling vermeld in Artikel 23. Bij een vacantstelling gedurende een mandaat zal de tijdelijke bestuurder die benoemd is door de Algemene Vergadering om in deze vacature te voorzien, het mandaat van de teruggetreden bestuurder overnemen. In afwachting van deze benoeming kan de Raad toch geldig vergaderen indien hij ten minste uit drie leden bestaat.


Art. 22. - De Raad duidt onder zijn eigen leden het Bureau aan, vermeld in Artikel 29. Dit bestaat uit een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Indien de Voorzitter weerhouden is worden zijn taken overgenomen door de Vice-Voorzitter of de oudste in leeftijd onder de aanwezige bestuurders.


Art. 23. - De Voorzitter en de Vice-Voorzitter worden verkozen uit verschillende taalgroepen. Voor elk van deze functies zal een afwisselend taalregime voorzien worden met betrekking tot de Nederlandse en Franse taalgroepen. Indien de Voorzitter of Vice-Voorzitter tot de Duitse taalgroep behoort, zal de taalgroep van deze functie bepaald worden door de bezetting van de andere functie. De uittredende Voorzitter is slechts herkiesbaar in de Raad na een periode van drie jaar.


Art. 24. - De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid van zijn leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de voorzitter die hem vervangt doorslaggevend.De beslissingen van de Raad Van Bestuur worden in een register van processen-verbaal opgenomen. Dit register wordt op de maatschappeljike zetel bewaard en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur bij de volgende vergadering. Ze worden getekend door de Voorzitter en de secretaris.


Art. 25. - De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden bij het beheer van de Vereniging. Hij kan inzonderheid, zonder dat deze opsomming beperkend is en onverminderd alle andere bevoegdheden toegekend door de wet of de statuten, akten en contracten opmaken en afsluiten, daden stellen, geschillen voorleggen aan scheidsrechters, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en verkopen, hypothekeren, ontlenen, huurcontracten afsluiten van om het even welke duur, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, aan rechten verzaken, volmachten geven aan mandatarissen van eigen keuze, al dan niet leden, de Vereniging juridisch vertegenwoorden, zowel als eiser of als verweerder. Hij kan ook personeel van de Vereniging benoemen en ontslaan, waardepapieren en geldsommen ontvangen, in consignatie gegeven waardepapieren en geldsommen afhalen, rekeningen openen bij een bank of het Bestuur van de Postcheck, bewerkingen uitvoeren op bovengenoemde rekeningen, meer bepaald het terugtrekken van fondsen per check, overschrijving of elk ander betalingsmiddel, bankkluizen huren, door de Vereniging verschuldigde sommen betalen, brieven, telegrams, collis, aangetekende verzendingen, verzekerd of niet, van de post, douane of de spoorwegmaatschappij afhalen, postmandaten te gelde maken alsook postassignaties of kwitanties.

Art. 26. - De Raad van Bestuur kan, op zijn eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de Vereniging uitbesteden, alsook deze volmachten die hij daartoe aanduidt, aan het in Artikel 29 beschreven Dagelijks Bestuur, benevens aan één van zijn leden of aan een derde, al dan niet lid.


Art. 27. - Alle aktes waarbij de Vereniging betrokken partij is, andere dan deze die in verband staan met de haar toegekende machten zoals bepaald in Artikel 26, worden door tenminste een daartoe speciaal aangeduide vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur ondertekend, gevormd hetzij door de Voorzitter en de Vice-Voorzitter, hetzij door twee bestuurders die tot verschillende taalgroepen behoren. Ten aanzien van derden zullen zij zich niet dienen te verantwoorden door middel van een beslissing van de Raad.

 
Art. 28. - De bestuurders kunnen geenszins vanuit hun functie persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden bij het uitoefenen van hun functie. Zij voeren deze uit zonder geldelijke remuneratie.


TITEL VII. - Het Dagelijks Bestuur


Art. 29. - Het Dagelijks Bestuur dient de Vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden en zorg te dragen voor de opvolging van haar beslissingen. Zij oefent de opdrachten uit die toegekend weren door deze statuten alsook de machten die haar toevertrouwd worden door de Raad van Bestuur.


TITEL VIII. - Huishoudelijk reglement


Art. 30. - Een Huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergedering voorgesteld worden. Wijzigingen aan dit reglement kunnen voorgedragen worden door een Algemene Vergadering, steunend op een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


TITEL IX. - Diverse bepalingen


Art. 31. - De Vereniging verbindt er zich toe ten minste eenmaal per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de organisatie van deze bijeenkomsten.


Art. 32. - De Vereniging geeft een Nieuwsbrief uit die aan al haar leden wordt toegestuurd. Deze bevat verslagen van de Vergaderingen, samenvattingen van bijdragen en informafie van algemeen belang voor de leden van de Vereniging: aankondigingen van lezingen, seminaries, plaatsaanbiedingen, …


Art. 33. - Deze statuten worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans; beide teksten zijn gelijkwaardig.
De vrijheid in het gebruik der talen wordt gewaarborgd in de schoot van de Vereniging. De tussenkomsten en gedachtenwisselingen bij de bijeenkomsten, en alle publicaties van de Vereniging worden in één van de nationale talen gesteld of in het Engels. De uitnodigingen en de dagorde van de Algemene Vergadering worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld.


Art. 34. - Het werkjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.


Art. 35. - Ingeval van ontbinding van de Vereniging zal de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, zal hun bevoegdheden vaststellen en de bestemming bepalen die zal moeten gegeven worden aan de goederen van de Vereniging. Deze beslissingen en de naam, het beroep en het adres van de vereffenaars worden in de bijlagen van het Staatsblad bekend gemaakt.

Art. 36. - Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten,blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, van toepassing.